Φόρμα αναζήτησης
Close this search box.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων

 

 

02 Φεβρουαρίου 2024

 

 Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα (εφεξής και ως το «Σημείωμα») αναφέρει το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο η Εταιρεία υπό την επωνυμία «ΣΩΛΗΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ» με έδρα στη Ν. Χαλκηδόνα Αττικής (οδός Σουλίου 12) και με υποκατάστημα (εργοστάσιο) στο Βόλο (Α΄ ΒΙΠΕ Βόλου), με την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (εφεξής και ως «ΥΕ»), συλλέγει, χρησιμοποιεί, αποκαλύπτει ή εν γένει επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής και ως «Προσωπικά Δεδομένα» ή και «ΠΔ») Εργαζομένων και μελών της οικογένειάς τους (εφεξής και ως «Υποκείμενα») σύμφωνα με τους κανόνες διαφάνειας και πληροφόρησης που υπαγορεύει η εφαρμοστέα νομοθεσία και ιδίως ο Ν. 4624/2019 και ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), εφεξής καλούμενος και ως «ΓΚΠΔ». Στην έννοια των Εργαζομένων ή και Υποκειμένων, για τους σκοπούς της παρούσας εμπίπτουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς επίσης και οι μέτοχοι της Εταιρείας και οι τυχόν εκπρόσωποι αυτών εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα.

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης, συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων:

(α) όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ή και ονοματεπώνυμο συζύγου,

(β) αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου,

(γ) ΑΜΚΑ και τυχόν άλλους αριθμούς μητρώου σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης,

(δ) Α.Φ.Μ.,

(ε) υπογραφή,

(στ) ημερομηνία και τόπο γέννησης,

(ζ) εθνικότητα,

(η) διεύθυνση κατοικίας,

(θ) αριθμό τηλεφώνου,

(ι) διεύθυνση email,

(ια) στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού,

(ιβ) αποδοχές,

(ιγ) οικογενειακή και προσωπική  κατάσταση,

(ιδ) τα υπό (α) – (δ), (στ) και (ζ) ανωτέρω στοιχεία κατά περίπτωση, του/της συζύγου και των τέκνων,

(ιε) προβλήματα υγείας και αναπηρίες που σχετίζονται με την εργασία,

(ιστ) στοιχεία επαγγελματικού βιογραφικού σημειώματος (π.χ. σπουδές, εκπαίδευση, κατάρτιση, σχετικά πτυχία, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κ.α.) και ακαδημαϊκού φακέλου (π.χ. διπλωματική εργασία κ.α.),

(ιζ) τυχόν συμμετοχή στην Εταιρεία ή συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες,

(ιη) εικόνα και ήχος (από οπτικοακουστικό υλικό και κυρίως φωτογραφία και βίντεο εικόνας και ήχου),

(ιθ) δεδομένα τοποθεσίας (geolocation data),

(κ) οικονομικά δεδομένα χρήσης εταιρικών καρτών και λογαριασμών χρήσης εταιρικών κινητών τηλεφώνων ή και εταιρικών πακέτων δεδομένων μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

(κα) ποινικές καταδίκες,

(κβ) πολιτικές δικαστικές αποφάσεις συμπεριλαμβανομένων μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης.

 1. Τρόπος συλλογής ΠΔ

Η Εταιρεία συλλέγει τα ΠΔ από το ίδιο το Υποκείμενο και δη τα υπό στοιχεία (α) – (ιζ), άλλως εάν δεν συλλεχθούν αυτά από τον ίδιο τον Εργαζόμενο, ενδέχεται να αντληθούν από τα συστήματα των αρμόδιων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Δημόσιων Φορολογικών Αρχών. Το υπό (ιη) ΠΔ και συγκεκριμένα η εικόνα μπορεί να συλλεχθεί και στο πλαίσιο παρακολούθησης υπό τους όρους του νόμου εγκαταστάσεων και αγαθών της Εταιρείας ενώ η εικόνα και ο ήχος μπορεί να συλλεχθούν και στο πλαίσιο παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού για την εταιρική και εμπορική προώθηση της Εταιρείας. Τα υπό (ιθ) ΠΔ συλλέγονται μέσω συστήματος καταγραφής της παρουσίας των Υποκειμένων στην Εταιρεία (σύστημα ωρομέτρησης) ή και μέσω εντοπισμού θέσης (GPS Tracking) σε όχημα που χρησιμοποιεί ο Εργαζόμενος και για την οποία ενεργοποίηση των συστημάτων αυτών θα ενημερωθεί ο Εργαζόμενος με χωριστή ειδοποίηση. Τέλος, τα εν λόγω ΠΔ ενδέχεται να συλλέγονται από την Εταιρεία μέσω e-mail, κοινά ηλεκτρονικά ημερολόγια και αρχεία ή υπολογιστικά προγράμματα προγραμματισμού εργασιών όπου καταχωρείται από την Εταιρεία ή και τον Εργαζόμενο η παρουσία του σε συγκεκριμένο τόπο και ώρα. Τα υπό (κ) ΠΔ συλλέγονται μέσω της λήψης της χρέωσης για τα προϊόντα αυτά  ή και της πρόσβασης στην υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής της Εταιρείας, από την Οικονομική υπηρεσία της Εταιρείας. Τα υπό (κα) και (κβ) ΠΔ συλλέγονται από τα ίδια τα Υποκείμενα, από Δικαστικές Αρχές και από τρίτους που επιδίδουν τα σχετικά έγγραφα στην Εταιρεία.

 1. Επεξεργασία, νομική βάση επεξεργασίας, σκοπός και περίοδος διατήρησης
 • Τρόποι Επεξεργασίας

Όσον αφορά τους τρόπους επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, η Εταιρεία δια των εντεταλμένων σχετικά υπαλλήλων της (α) τα συλλέγει ως προαναφέρεται, (β) τα αποθηκεύει στα πληροφοριακά της συστήματα, (γ) τα χρησιμοποιεί και (δ) τα αρχειοθετεί στα πληροφοριακά της συστήματα σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια, (ε) τα αναπαράγει, (στ) τα διαγράφει, και (ζ) τα διαβιβάζει, στην Ελλάδα και εντός Ε.Ε. σε: (i) συνδεδεμένες επιχειρήσεις, (ii) προμηθευτές και ιδίως παρόχους πληροφοριακών συστημάτων στο πλαίσιο παροχής από αυτούς υπηρεσιών πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της ίδια της υποδομής των πληροφοριακών συστημάτων, (iii) εξωτερικούς δικηγόρους, (iv) πιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρείες, (v) φορολογικές αρχές, (vi) υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας και φορείς κοινωνικής ασφάλισης, (vii) δημόσιες και διοικητικές αρχές, (viii) δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, και (ix) Εμπορικά Μητρώα, (εφεξής και ως η «Επεξεργασία»).

 • Σκοποί και Νομικές βάσεις της Επεξεργασίας
 • Οι υπό 3.1(α) – (στ) και 3.1(ζ)(ii),(iv) Επεξεργασίες, των υπό 1(α)-(ιστ) Προσωπικών Δεδομένων, λαμβάνουν χώρα προκειμένου η Εταιρεία να προβαίνει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς το Υποκείμενο βάσει σύμβασης, όπως ενδεικτικά είναι α) ο έλεγχος της νομιμότητας του ύψους του μισθού και των εν γένει αποδοχών, β) η καταβολή των αποδοχών ή της αποζημίωσης απόλυσης, γ) η χορήγηση άδειας, γονικής άδειας, άδειας τοκετού και λοχείας, ειδικής άδειας μητρότητας, δ) η απόδοση τυχόν άλλων παροχών προβλεπόμενων στη σύμβαση συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισχύουσας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ε) η παροχή της ευχέρειας άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται στους μετόχους από το καταστατικό της εταιρείας και δη η καταβολή μερίσματος για την περίπτωση των μετόχων καθώς επίσης και στ) η παροχή της ευχέρειας άσκησης των δικαιωμάτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου ως προς τα μέλη αυτά, ήτοι οι Επεξεργασίες αυτές λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης (εφεξής και ως «Α Νομική Βάση Επεξεργασίας»).
 

Επεξεργασία

 

ΠΔ

 

Νομική βάση επεξεργασίας

(α) Συλλογή,

(β) Αποθήκευση

(γ) Χρήση

(δ) Αρχειοθέτηση

(ε) Αναπαραγωγή

(στ) Διαγραφή

(ζ) Διαβίβαση σε Ελλάδα και Εντός Ε.Ε. σε:

(ii) προμηθευτές,

(iv) πιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρείες.

 

(α) όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ή και ονοματεπώνυμο συζύγου,

(β) αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου,

(γ) ΑΜΚΑ και τυχόν άλλους αριθμούς μητρώου σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης,

(δ) Α.Φ.Μ.,

(ε) υπογραφή,

(στ) ημερομηνία και τόπο γέννησης,

(ζ) εθνικότητα,

(η) διεύθυνση κατοικίας,

(θ) αριθμό τηλεφώνου,

(ι) διεύθυνση email,

(ια) στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού,

(ιβ) αποδοχές,

(ιγ) οικογενειακή και προσωπική  κατάσταση,

(ιδ) τα υπό (α) – (δ), (στ) και (ζ) ανωτέρω στοιχεία κατά περίπτωση, του/της συζύγου και των τέκνων,

(ιε) προβλήματα υγείας και αναπηρίες που σχετίζονται με την εργασία,

(ιστ) στοιχεία επαγγελματικού βιογραφικού σημειώματος και ακαδημαϊκού φακέλου.

 

Α – Εκτέλεση σύμβασης

 • Οι υπό 3.1(ζ)(v)-(ix) Επεξεργασίες, των υπό 1(α)-(ιζ) ΠΔ, λαμβάνουν χώρα προκειμένου η Εταιρεία να εκπληρώσει υποχρεώσεις της που πηγάζουν από το νόμο, όπως ενδεικτικά είναι α) η αναγγελία πρόσληψης και των όρων εργασιακής ή και συμβατικής σχέσης, β) η υποβολή πίνακα προσωπικού ή και πίνακα υπερεργασίας ή υπερωρίας στις αρμόδιες αρχές, γ) η αναπροσαρμογή των αποδοχών στο ύψος των ελάχιστων νόμιμων, δ) η παρακράτηση και καταβολή των παρακρατούμενων από τις αποδοχές φόρων και εισφορών, ε) η υποχρεωτική καταβολή μερίσματος στους μετόχους, στ) η απάντηση σε ερωτήματα, αιτήσεις και διαταγές των δημόσιων και δικαστικών αρχών, ζ) η έκδοση άδειας εργασίας σε άλλη χώρα σε περίπτωση απόσπασης ή δανεισμού σε συνδεδεμένη εταιρεία, η) η έκδοση ταξιδιωτικής βίζας ή άδειας, κ.α., ήτοι οι Επεξεργασίες αυτές λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις (εφεξής και ως «Β Νομική Βάση Επεξεργασίας»).
 

Επεξεργασία

 

ΠΔ

 

Νομική βάση επεξεργασίας

(ζ) Διαβίβαση σε Ελλάδα και Εντός Ε.Ε. σε:

(v) φορολογικές αρχές,

(vi) επιθεώρηση εργασίας, ΦΚΑ,

(vii) δημόσιες & διοικητικές αρχές,

(viii) δικαστικές & εισαγγελικές αρχές,

(ix) εμπορικά μητρώα.

 

(α) όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ή και ονοματεπώνυμο συζύγου,

(β) αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου,

(γ) ΑΜΚΑ και τυχόν άλλους αριθμούς μητρώου σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης,

(δ) Α.Φ.Μ.,

(ε) υπογραφή,

(στ) ημερομηνία και τόπο γέννησης,

(ζ) εθνικότητα,

(η) διεύθυνση κατοικίας,

(θ) αριθμό τηλεφώνου,

(ι) διεύθυνση email,

(ια) στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού,

(ιβ) αποδοχές,

(ιγ) οικογενειακή και προσωπική  κατάσταση,

(ιδ) τα υπό (α) – (δ), (στ) και (ζ) ανωτέρω στοιχεία κατά περίπτωση, του/της συζύγου και των τέκνων,

(ιε) προβλήματα υγείας και αναπηρίες που σχετίζονται με την εργασία,

(ιστ) στοιχεία επαγγελματικού βιογραφικού σημειώματος και ακαδημαϊκού φακέλου,

(ιζ) συμμετοχή στην Εταιρεία ή συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες.

 

Β – Έννομη υποχρέωση

 • Οι υπό 3.1(ζ)(i) – (iv) αλλά και οι υπό (v) – (viii) Επεξεργασίες, των υπό 1(α)-(ιζ), (κ) ΠΔ, λαμβάνουν χώρα καθότι απαραίτητες για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία, όπως ενδεικτικά είναι α) η καταχώριση και βέλτιστη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, β) η άμεση διασύνδεση και γρήγορη και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των Υποκειμένων που απασχολούνται ή συνδέονται με συνδεδεμένες εταιρείες μέλη του Ομίλου, γ) η άμεση, γρήγορη και αποτελεσματική επικοινωνία των Εργαζομένων με τους πελάτες και προμηθευτές, δ) η πληροφόρηση των πιστωτικών ιδρυμάτων ως προς τους μετόχους στο πλαίσιο συναλλαγών με αυτά, ε) η ενημέρωση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ως προς τους συμβαλλόμενους και τυχόν ασφαλιστικά περιστατικά, στ) η εκτέλεση ερευνών σχετικά με συμβάντα στο χώρο εργασίας, παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και τυχόν ισχυουσών κανονισμών εργασίας, ζ) η εξώδικη και δικαστική επιδίωξη ικανοποίησης απαιτήσεων αλλά και η άμυνα έναντι τέτοιων απαιτήσεων τρίτων και των ίδιων των υποκειμένων, η) η απόδειξη συμμόρφωσης με τη φορολογική και εργατική νομοθεσία καθώς και τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης, υγιεινής & ασφάλειας στην εργασία, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, θ) η ορθή οικονομική διαχείριση και ιδίως ο έλεγχος της ορθότητας των χρεώσεων από τους προμηθευτές της Εταιρείας, κ.α., (εφεξής και ως «Γ Νομική Βάση Επεξεργασίας»).
 

Επεξεργασία

 

ΠΔ

 

Νομική βάση επεξεργασίας

(ζ) Διαβίβαση σε Ελλάδα και Εντός Ε.Ε. σε:

(i) συνδεδεμένες επιχειρήσεις,

(ii) προμηθευτές,

(iii) εξωτερικούς δικηγόρους

(iv) πιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρείες,

(v) φορολογικές αρχές,

(vi) επιθεώρηση εργασίας, ΦΚΑ,

(vii) δημόσιες & διοικητικές αρχές,

(viii) δικαστικές & εισαγγελικές αρχές.

 

(α) όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ή και ονοματεπώνυμο συζύγου,

(β) αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου,

(γ) ΑΜΚΑ και τυχόν άλλους αριθμούς μητρώου σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης,

(δ) Α.Φ.Μ.,

(ε) υπογραφή,

(στ) ημερομηνία και τόπο γέννησης,

(ζ) εθνικότητα,

(η) διεύθυνση κατοικίας,

(θ) αριθμό τηλεφώνου,

(ι) διεύθυνση email,

(ια) στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού,

(ιβ) αποδοχές,

(ιγ) οικογενειακή και προσωπική  κατάσταση,

(ιδ) τα υπό (α) – (δ), (στ) και (ζ) ανωτέρω στοιχεία κατά περίπτωση, του/της συζύγου και των τέκνων,

(ιε) προβλήματα υγείας και αναπηρίες που σχετίζονται με την εργασία,

(ιστ) στοιχεία επαγγελματικού βιογραφικού σημειώματος και ακαδημαϊκού φακέλου,

(ιζ) συμμετοχή στην Εταιρεία ή συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες,

(κ) οικονομικά δεδομένα χρήσης εταιρικών καρτών και λογαριασμών χρήσης εταιρικών κινητών τηλεφώνων ή και εταιρικών πακέτων δεδομένων μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

Γ – Έννομο συμφέρον

 • Επεξεργασία συγκεκριμένα της εικόνας και ήχου των Υποκειμένων: Οι υπό 3.1(α) – (ζ)(ii) Επεξεργασίες των υπό 1(ιη) ΠΔ λαμβάνουν χώρα για σκοπούς, πρώτον, όπως α) η ασφάλεια των προσώπων και σημαντικών αγαθών που ευρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας καθώς και των κρίσιμων τμημάτων των ίδιων των εγκαταστάσεων, β) η βέλτιστη διαχείριση ανθρώπινων πόρων σε επίπεδο Ομίλου, γ) η άμεση διασύνδεση και γρήγορη και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των Υποκειμένων που απασχολούνται ή συνδέονται με συνδεδεμένες εταιρείες μέλη του Ομίλου, δ) η άμεση, γρήγορη και αποτελεσματική επικοινωνία των Εργαζομένων με τους πελάτες και προμηθευτές αλλά και ε) στο πλαίσιο ανάπτυξης των δημοσίων σχέσεων της Εταιρείας κυρίως με την περίληψη των εν λόγω ΠΔ σε οπτικοακουστικό υλικό και συγκεκριμένα σε σημεία που γίνεται αναφορά στο εργατικό δυναμικό της Εταιρείας, δίχως να γίνεται αναλυτική παράθεση των ΠΔ έτσι ώστε να μετριάζεται η σχετική δημόσια έκθεση αλλά και με την έκθεση των εν λόγω ΠΔ στο πλαίσιο ενδο-εταιρικών εκδηλώσεων και παρουσιάσεων ή εταιρικών εκδηλώσεων και παρουσιάσεων που απευθύνονται σε πολύ συγκεκριμένο και περιορισμένο αριθμό αποδεκτών, ήτοι πρόκειται για επεξεργασίες που αναφέρονται στη Γ Βάση Επεξεργασίας. Οι ανωτέρω Επεξεργασίες, λαμβάνουν χώρα, δεύτερον, και για τον σκοπό της διαφύλαξης ζωτικών συμφερόντων των Υποκειμένων, ιδίως μέσω της λήψης οπτικού υλικού από συγκεκριμένα σημεία παραγωγής ή της παραγωγικής διαδικασίας στα οποία τα Υποκείμενα που ευρίσκονται εκεί είναι εκτεθειμένα σε σημαντικό κίνδυνο και επομένως η παρακολούθηση αυτών μπορεί  να αποτρέψει κάποιο επιζήμιο για αυτά γεγονός ή να άρει σε σημαντικό βαθμό τις επιζήμιες συνέπειές του (η δεύτερη αυτή βάση επεξεργασίας, εφεξής και ως «Δ Νομική Βάση Επεξεργασίας»).
 • Πρόσθετες διευκρινήσεις ως προς την επεξεργασία εικόνας και ήχου των Υποκειμένων:
 • Η Εταιρεία δεν επεξεργάζεται ήχο κατά τη λειτουργία συστημάτων παρακολούθησης χώρων παρά μόνο εικόνα.
 • Η Εταιρεία επεξεργάζεται ήχο μόνο στο πλαίσιο παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού για την προώθηση της Εταιρείας όπου μπορεί να παρέχονται ηχητικά πληροφορίες από το Υποκείμενο σχετικά με την Εταιρεία.
 • Τα εν λόγω ΠΔ δεν αναπαράγονται δημόσια, πλην της περίπτωσης του οπτικοακουστικού υλικού που έχει παραχθεί στο πλαίσιο δημόσιων σχέσεων και για την εμπορική προώθηση της Εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον (α) η δημόσια έκθεση δεν περιορίζεται ως προαναφέρεται σε συγκεκριμένο και περιορισμένο αριθμό αποδεκτών ή και (β) το οπτικοακουστικό υλικό αναφέρεται και επικεντρώνεται στο συγκεκριμένο εργαζόμενο με αναλυτική παράθεση των σχετικών ΠΔ, θα ενημερώνεται χωριστά ο εργαζόμενος ως απαιτεί ο νόμος και θα πρέπει να λαμβάνεται η συγκατάθεσή του (η «Ε Νομική Βάση Επεξεργασίας»).
 • Η Εταιρεία λειτουργεί σύστημα βιντεοπαρακολούθησης, μόνο για τον έλεγχο των εισερχόμενων στην Εταιρεία προσώπων, καθώς επίσης και με επικέντρωση σε αγαθά σημαντικής αξίας και εγκαταστάσεις ή όπου στα σημεία αυτά υφίσταται σημαντικός κίνδυνος για την υγεία και ασφάλεια των παρευρισκόμενων προσώπων που δύναται να μετριαστεί αποτελεσματικά μόνο με τέτοια συστήματα.
 • Σε κάθε περίπτωση, δεν (θα) πραγματοποιείται παρακολούθηση των περιοχών με υψηλές απαιτήσεις ως προς το απόρρητο, όπως μεμονωμένων γραφείων, χώρων αναψυχής, τουαλετών, αποδυτηρίων κ.ά. Η τοποθέτηση των καμερών πραγματοποιείται με στόχο την ελαχιστοποίηση των περιοχών παρακολούθησης που δεν αφορούν τους προβλεπόμενους σκοπούς.
 • Υπό την επιφύλαξη τυχόν νομικών διατάξεων σε ισχύ που προβλέπουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διατήρησης, διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα μέχρι και 1 μήνα, ενώ κάποια εξ αυτών δεν αποθηκεύονται εξαρχής (γίνεται «live» απεικόνιση) ή αποθηκεύονται για πιο σύντομο χρονικό διάστημα.
 • Η Εταιρεία διασφαλίζει την ασφάλεια, ήτοι εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των Προσωπικών Δεδομένων λαμβάνοντας κατάλληλα και επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που στοχεύουν στην ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων έναντι τυχαίας ή παράνομης καταστροφής ή τυχαίας απώλειας, αλλοίωσης, μη εγκεκριμένης αποκάλυψης ή πρόσβασης και ιδίως όταν η επεξεργασία περιλαμβάνει τη μετάδοση δεδομένων σε δίκτυο καθώς και έναντι όλων των παράνομων μορφών επεξεργασίας. Ενδεικτικά, η αποθήκευση των βίντεο εφόσον γίνεται καταγραφή, γίνεται σε χωριστή συσκευή στην οποία υφίστανται περιορισμός της πρόσβασης σε συγκεκριμένα πρόσωπα, εκ των προτέρων ορισμένα αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού της επεξεργασίας που προαναφέρεται.
 • Σε όλους τους χώρους όπου θα λαμβάνει χώρα τέτοια επεξεργασία, θα βρίσκεται αναρτημένη σχετική έγγραφη ειδοποίηση.
 

Επεξεργασία

 

ΠΔ

 

Νομική βάση επεξεργασίας

(α) Συλλογή,

(β) Αποθήκευση

(γ) Χρήση

(δ) Αρχειοθέτηση

(ε) Αναπαραγωγή

(στ) Διαγραφή

(ζ) Διαβίβαση σε Ελλάδα και Εντός Ε.Ε. σε:

(ii) προμηθευτές.

 

(ιη) εικόνα και ήχος.

 

Γ – Έννομο συμφέρον

Δ – Ζωτικά συμφέροντα υποκειμένων

Ε – Συγκατάθεση

 • Επεξεργασία συγκεκριμένα των ΠΔ τοποθεσίας (geolocation) των Υποκειμένων: Οι υπό 3.1(α) – (ζ)(ii), (iii), (vi), (vii) και (viii) Επεξεργασίες των υπό 1(ιθ) ΠΔ λαμβάνουν χώρα, α) μέσω του συστήματος ωρομέτρησης, (i) προς απόδειξη των ωρών παραμονής των εργαζομένων στο χώρο εργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης των στοιχείων αυτών από τον εργαζόμενο ενώπιον Δημόσιων και Δικαστικών Αρχών και (ii) για την εκτίμηση της εκπλήρωσης της προσήκουσας προσφοράς της εργασίας από πλευράς εργαζομένου, β) σε περίπτωση ενεργοποίησης συστήματος εντοπισμού θέσης, (i) για την ασφάλεια των προσώπων και των οχημάτων, και (ii) για τη βέλτιστη διαχείριση καυσίμων και δ) σε ότι αφορά τα ΠΔ που συλλέγονται από την Εταιρεία μέσω e-mail, κοινά ηλεκτρονικά ημερολόγια και αρχεία ή υπολογιστικά προγράμματα προγραμματισμού εργασιών, για τη βέλτιστη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων της Εταιρείας, ήτοι πρόκειται για επεξεργασίες που αναφέρονται στη Γ Βάση Επεξεργασίας. Οι ανωτέρω Επεξεργασίες, λαμβάνουν χώρα, δεύτερον, και για τον σκοπό της διαφύλαξης ζωτικών συμφερόντων των Υποκειμένων, ιδίως στην περίπτωση που χαθεί το όχημα μαζί με το Υποκείμενο που το οδηγεί και δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία μαζί του, και επομένως η παρακολούθηση των εν λόγω ΠΔ και η κοινοποίησή τους στις αρμόδιες αρχές, μπορεί να αποτρέψει κάποιο επιζήμιο για αυτό γεγονός ή να άρει σε σημαντικό βαθμό τις επιζήμιες συνέπειές του, ήτοι πρόκειται για επεξεργασία που αναφέρονται στη Δ Βάση Επεξεργασίας.
 • Πρόσθετες διευκρινήσεις ως προς την επεξεργασία δεδομένων τοποθεσίας με σύστημα ωρομέτρησης ή και GPS Tracking:
 • Σε ότι αφορά τα ΠΔ που συλλέγονται από το σύστημα ωρομέτρησης, σε αυτά πρόσβαση έχει μόνο ο υπεύθυνος συντονισμού σε θέματα προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας (εφεξής και ως «DPC») και θα κοινοποιούνται στην Εταιρεία κατόπιν εύλογου αιτήματος για τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας.
 • Σε ότι αφορά τα ΠΔ που συλλέγονται από το σύστημα εντοπισμού θέσης εφόσον ενεργοποιηθεί, σε αυτά πρόσβαση (θα) έχει μόνο ο προμηθευτής της Εταιρείας που θα παράσχει τη σχετική υπηρεσία με τον οποίο (θα) συνάπτεται και σχετική σύμβαση επεξεργασίας ΠΔ που θα τηρεί τις απαιτήσεις του άρ. 28 ΓΚΠΔ και θα κοινοποιούνται στην Εταιρεία δια μέσω του DPC κατόπιν εύλογου αιτήματος για τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας.
 

Επεξεργασία

 

ΠΔ

 

Νομική βάση επεξεργασίας

(α) Συλλογή,

(β) Αποθήκευση

(γ) Χρήση

(δ) Αρχειοθέτηση

(ε) Αναπαραγωγή

(στ) Διαγραφή

(ζ) Διαβίβαση σε Ελλάδα και Εντός Ε.Ε. σε:

(ii) προμηθευτές.

 

(ιθ) δεδομένα τοποθεσίας (geolocation data).

 

Γ – Έννομο συμφέρον

Δ – Ζωτικά συμφέροντα υποκειμένων

 • Επεξεργασία συγκεκριμένα ποινικών καταδικών και πολιτικών δικαστικών αποφάσεων και μέσων αναγκαστικής εκτέλεσης που αφορούν τα Υποκείμενα:

Οι υπό 3.1. (α) – (στ) και (ζ)(iii), (vi) – (viii) επεξεργασίες των υπό (κα) και (κβ) ΠΔ λαμβάνει χώρα όσον αφορά τους νομίμους εκπροσώπους και μετόχους της Εταιρείας με σκοπό α) την προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς με αυτούς (Γ Βάση Επεξεργασίας) ή προς υπεράσπιση των συμφερόντων αυτών σε ότι αφορά καταδίκες και δικαστικές αποφάσεις ή και μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που απορρέουν από την ιδιότητά τους (Δ Βάση Επεξεργασίας), β) τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις κυρίως δημόσιων διαγωνισμών καθότι οι Αναθέτουσες Αρχές αναζητούν τα αντίστοιχα δεδομένα (Β και Γ Βάσεις Επεξεργασίας) και γ) τη συμμόρφωση σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης έναντι των εν λόγω Υποκειμένων με τη μορφή κυρίως της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου (Β Βάση Επεξεργασίας).

Η επεξεργασία των εν λόγω ΠΔ λαμβάνει χώρα όσον αφορά τους εργαζόμενους της Εταιρείας με σκοπό α) την προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς με εργαζόμενό της (Γ Βάση Επεξεργασίας), ή προς υπεράσπιση των συμφερόντων του εργαζομένου της σε ότι αφορά καταδίκες και δικαστικές αποφάσεις ή και μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που απορρέουν από την εργασία τους στην Εταιρεία (Δ Βάση Επεξεργασίας) και β) τη συμμόρφωση σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης έναντι των εργαζομένων της με τη μορφή κυρίως της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου (Β Βάση Επεξεργασίας).

Επεξεργασία

 

ΠΔ

 

Νομική βάση επεξεργασίας

(α) Συλλογή,

(β) Αποθήκευση

(γ) Χρήση

(δ) Αρχειοθέτηση

(ε) Αναπαραγωγή

(στ) Διαγραφή

(ζ) Διαβίβαση σε Ελλάδα και Εντός Ε.Ε. σε:

(iii) εξωτερικούς δικηγόρους

(vi) επιθεώρηση εργασίας, ΦΚΑ,

(vii) δημόσιες & διοικητικές αρχές,

(viii) δικαστικές & εισαγγελικές αρχές.

 

(κα) ποινικές καταδίκες.

(κβ) πολιτικές δικαστικές αποφάσεις και μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

 

Β – Έννομη υποχρέωση

Γ – Έννομο συμφέρον

Δ – Ζωτικά συμφέροντα υποκειμένων

 • Χρόνος διατήρησης των δεδομένων.

Η Εταιρεία ενδέχεται να διατηρήσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων για όσο διάστημα χρειάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν ή για όσο απαιτείται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων μερών

Στις περιπτώσεις όπου ο εργαζόμενος έχει παράσχει προσωπικά δεδομένα τρίτων (στοιχεία συγγενών, συζύγων, τέκνων, προγόνων και άλλων μελών της οικογενείας), δεσμεύεται να τους ενημερώσει σχετικά με το παρόν Σημείωμα και το πεδίο εφαρμογής του.

 

 1. Διαβίβαση δεδομένων σε εκτελούντες την επεξεργασία

Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι συμβάλλεται εγγράφως με τυχόν εκτελούντες την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνδεδεμένων με εκείνην εταιρειών, σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων σύμφωνα με τους όρους και απαιτήσεις που τάσσει η κείμενη νομοθεσία και ιδίως το άρ 28 του ΓΚΠΔ.

 1. Διαβίβαση δεδομένων εκτός Ε.Ε.

Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν θα προβαίνει σε διαβιβάσεις ΠΔ εκτός Ε.Ε. εκτός και αν η διαβίβαση γίνεται σε συνδεδεμένη με εκείνη Εταιρεία για τους σκοπούς και περαιτέρω επεξεργασία που αναφέρονται στην παρούσα, στην οποία περίπτωση η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα διασφαλίσει ότι οι διατάξεις του Κεφαλαίου V του ΓΚΠΔ θα τηρηθούν.

 1. Ασφάλεια ΠΔ

Η Εταιρεία διασφαλίζει την ασφάλεια, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των ΠΔ λαμβάνοντας κατάλληλα και επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που στοχεύουν στην ασφάλεια των ΠΔ έναντι τυχαίας ή παράνομης καταστροφής ή τυχαίας απώλειας, αλλοίωσης, μη εγκεκριμένης αποκάλυψης ή πρόσβασης και ιδίως όταν η επεξεργασία περιλαμβάνει τη μετάδοση δεδομένων σε δίκτυο καθώς και έναντι όλων των παράνομων μορφών επεξεργασία.

 1. Άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων

Ο εργαζόμενος όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που βασίζονται στις νομικές βάσεις 3.1 και 3.2 του παρόντος, διαθέτει τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Έχει το δικαίωμα να ζητήσει να αποκτήσει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ. Με την αίτηση πρόσβασης μπορεί να πληροφορηθεί για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες ΠΔ, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα ΠΔ, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν αυτά, την ύπαρξη δικαιώματος για διόρθωση ή διαγραφή ΠΔ ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, πληροφορίες για την προέλευση των ΠΔ και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη διόρθωση ανακριβών ΠΔ καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών ΠΔ που τον αφορούν.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαιούται να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία ΠΔ που τον αφορούν, όταν αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε΄ ή στ΄ ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα στη λήθη: Όταν δεν επιθυμεί πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών του δεδομένων, έχει το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούται να λάβει ή να ζητήσει τη μεταφορά των ΠΔ, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από την Εταιρεία σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμεί, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ

Ο εργαζόμενος όσον αφορά την επεξεργασία ΠΔ που βασίζεται στην Ε Νομική Βάση Επεξεργασίας (Συγκατάθεση), πλέον των ανωτέρω διαθέτει και το εξής δικαίωμα:

 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης: Όσον αφορά την επεξεργασία ΠΔ που βασίζεται στη συγκατάθεσή του, έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του. Ωστόσο, κάθε επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης της συγκατάθεσης είναι νόμιμη.

Ο εργαζόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του αποστέλλοντας ένα μήνυμα μέσω e-mail στο pdc@solin.gr  Για κάθε πληροφορία και καθοδήγηση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα σχετικά δικαιώματα, ο εργαζόμενος παραπέμπεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή (www.dpa.gr) καθώς επίσης και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (www.edps.europa.eu), ή και στα αρμόδια Δικαστήρια.

 

 1. Λοιποί όροι

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιεί το παρόν Σημείωμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Εργαζόμενος μπορεί να ενημερώνεται για το παρόν Σημείωμα στη δ/νση www.solin.gr/pd και θα σας χορηγείται το παρόν όταν λαμβάνουν χώρα ουσιώδεις τροποποιήσεις της.

Η Εταιρεία δεν δεσμεύεται να ακολουθεί αυστηρότερους όρους σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με αυτούς που προβλέπει η εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και σε περίπτωση που το παρόν προβλέπει τέτοιους αυστηρότερους όρους, αυτοί δεν αναπτύσσουν ισχύ και δεν δύναται να γίνει επίκλησή τους από τα μέρη.

Ν. Χαλκηδόνα, 02 Φεβρουαρίου 2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο