Γεωθερμία


Γεωθερμική ενέργεια είναι η αποθηκευμένη ενέργεια, με τη μορφή θερμότητας, κάτω από την επιφάνεια της γης. Η γεωθερμία στηρίζεται στο γεγονός ότι η θερμοκρασία του υπεδάφους διατηρείται σταθερή καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς να επηρεάζεται από τις εξωτερικές συνθήκες.

Η γεωθερμική ενέργεια είναι μια ανανεώσιμη, άρα και ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, η οποία παρέχεται δωρεάν από τη φύση και είναι φιλική προς το περιβάλλον. Εκμεταλλευόμενοι την σταθερή θερμοκρασία που προσφέρει το υπέδαφος, ανεξαρτήτως εποχής, με τη χρήση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας (ΓΑΘ) και δικτύου σωληνώσεων εντός του υπεδάφους, μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες ενός κτηρίου σε θέρμανση το χειμώνα, δροσισμό το καλοκαίρι και ζεστά νερά χρήσης. Μειώνει το λειτουργικό κόστος της θέρμανσης και ψύξης και αποδίδει καλύτερα με τη θέρμανση δαπέδου, έχοντας τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ως επιπλέον βοηθητική πηγή ενέργειας, τον ήλιο.

Οι κατηγορίες των γεωθερμικών συστημάτων είναι οι εξής:


A) Ανοιχτό γεωθερμικό σύστημα


Εφαρμόζεται στις περιοχές που έχουν πλούσια υδροφορία ή θερμές πηγές (υπόγεια ή επιφανειακά στη γη). Το νερό αντλείται από τον υδροφόρο ορίζοντα, διέρχεται από την αντλία θερμότητας, όπου αποδίδει την ζητούμενη μορφή ενέργειας, και επιστρέφει στην πηγή. Αυτό το σύστημα, αν και είναι το οικονομικότερο κατασκευαστικά και έχει ελάχιστες απαιτήσεις σε χώρο στο οικόπεδο,έχει περιορισμό στην εγκατάστασή του,γιατί επιβάλλεται το νερό της πηγής να είναι καλό ποιοτικά (π.χ.να μην είναι πολύ σκληρό).

 

 

 


B) Κλειστό οριζόντιο γεωθερμικό σύστημα


Ο οριζόντιος γεωεναλλάκτης κατασκευάζεται σε σκάμμα τουλάχιστον 1,5 m κάτω από την επιφάνεια και οι στρώσεις του σωλήνα μπορούν να γίνουν σε πολλά επίπεδα, αρκ

εί να υπάρχει 1m κατακόρυφη απόσταση μεταξύ τους. Οι σπείρες του σωλήνα πρέπει να τοποθετούνται με συγκεκριμένη απόσταση μεταξύ τους. Η απαιτούμενη έκταση διάστρωσης του σωλήνα υπολογίζεται βάσει των θερμικών και ψυκτικών απαιτήσεων του χώρου. Η απόδοση του οριζόντιου γεωεναλλάκτη είναι 25-30 w/m. Περιορισμό μπορεί να αποτελέσει η γεωλογική διαμόρφωση του υπεδάφους.(π.χ. αν είναι ιδιαίτερα πετρώδες). Αυτό το σύστημα είναι το πιο οικονομικό κατασκευαστικά, γι’αυτό και εφαρμόζεται πιο συχνά σε σύγκριση με τα άλλα δύο, με την προϋπόθεση ότι ο χώρος του οικοπέδου επαρκεί.

 

 

 


Γ)Κλειστό κατακόρυφο γεωθερμικό σύστημα


Όταν ο χώρος του οικοπέδου δεν επαρκεί για οριζόντιο γεωεναλλάκτη ή η σύσταση του υπεδάφους δεν βοηθάει στην δημιουργία αυτού, εφαρμόζεται ο κατακόρυφος γεωεναλ-λάκτης . Η κάθε γεώτρηση έχει βάθος 70-100m. Η απόσταση μεταξύ των γεωτρήσεων δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 5m, ώστε να μην παρουσιαστεί τοπικά

θερμικός κορεσμός του υπεδάφους. Το πλήθος των γεωτρήσεων εξαρτάται από την απαιτούμενη ισχύ της εγκατάστασης. Ο κάθε κατακόρυφος γεωεναλλάκτης έχει μέση απόδοση 40-50w/m.

Ανάλογα με τη λειτουργική πίεση οι σωλήνες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το σύστημα είναι οι AQUAFLEX (PE80 ή PE100).